Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5412
UUID βάσης δεδομένων: bc1f52a7-dacd-4517-aa15-6ef218170b47
Όνομα: Πάνω ∆ευτερά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Deftera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Ορεινής
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Deftera
Πάνω ∆ευτερά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Deftera
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 105.690,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
69.245,0 12.260,0 13.400,0 10.785,0
65,5% 11,6% 12,7% 10,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πάνω ∆ευτερά (Αυτή η εγγραφή) 62.385 59,03%
Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği Silahşoran-ı Hassadan Hüseyin Ağa'nın Zevcesinin Çiftliği 11.650 11,02%
Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği Avrupa Tüccrlarından Yorgaki veled-i Liyonido'nun Zevcesinin Çiftliği 5.995 5,67%
Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği Avrupa Tüccrlarından Bogos veled-i Ermeniyan'ın Çiftliği 25.660 24,28%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Ορεινής:
50,00
1.130,00
4,4%
Ναχιγιές Ορεινής:
0,00
10,00
0,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
65,00
1.642,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
66,00
1.652,00
4,0%
Ναχιγιές Ορεινής:
113,00
3.136,00
3,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Ορεινής:
2.206,50
37.190,00
5,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Ορεινής:
69.245,00
638.339,00
10,8%
Ναχιγιές Ορεινής:
53,00
1.074,00
4,9%
Ναχιγιές Ορεινής:
60,00
1.639,00
3,7%
Ναχιγιές Ορεινής:
682,00
11.055,00
6,2%
Ναχιγιές Ορεινής:
59,00
1.607,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
12.260,00
208.330,00
5,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
13.400,00
294.140,00
4,6%
Ναχιγιές Ορεινής:
36,00
989,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Ορεινής:
552,00
12.640,00
4,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
10.785,00
209.177,00
5,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Ορεινής:
105.690,00
1.349.986,00
7,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουιζής γιος του Πολύδωρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω ∆ευτερά 2.180,00
Ιμάμης Seyyid Hasan Efendi γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 980,00
Ahmed γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 1.050,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 1.205,00
Καρά Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 210,00
Ορφανός Mehmed Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 2.500,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 1.530,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 280,00
Alaaddin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 1.790,00
Γυναίκα του Alaaddin γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω ∆ευτερά 300,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 113 2.206,50 69.245,00
002   γη με βλάστηση 103 2.085,00 53.885,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 7,00 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 50,00
005   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 2 6,00 300,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 186,00 5.875,00
009   βαμβάκι 3 46,00 920,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 13,00 260,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 33,00 660,00
012   αμπέλι 1 1,00 25,00
013   αμπέλι (bağ) 1 1,00 25,00
014   δημητριακά 2 138,00 4.880,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 138,00 4.880,00
016   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 50,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 92 1.892,00 47.660,00
018   αγροτεμάχιο με κήπο (bağçe hafî tarla) 1 2,00 60,00
019   άλλο αγροτεμάχιο (diğer tarla) 2 65,00 1.300,00
020   άλλος κήπος (diğer bahçe) 2 8,00 400,00
021   κήπος (bağçe) 36 152,00 6.910,00
022   αγροτεμάχιο με δεντρόκηπο (eşcarlı bağçe hafi tarla) 1 95,00 9.500,00
023   αγροτεμάχιο (tarla) 48 1.568,00 29.415,00
024   οικόπεδο (hane yeri) 2 2,00 75,00
025   άλλη χρήση γης 8 1,50 14.760,00
026   ιδιωτική πηγή τρεχούμενου νερού (mülk ma-yı cari) 1 0,00 3.000,00
027   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 1,50 6.760,00
028   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 5.000,00
029   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 120,00 600,00
030   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 120,00 600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 682 12.260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 52 678 12.240,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 3 81 1.620,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 45 456 9.120,00
005   ελιά (zeytun 2) 3 137 1.420,00
006   άλλες ελιές (diğer eşcar-ı zeytun) 1 4 80,00
007   συκιές 1 4 20,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 59 13.400,00
002   σπίτι (hane) 59 58 13.100,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 230,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 500,00
005   Μύλοι 1 1 300,00
006   Νερόμυλοι 1 1 300,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 532 5.785,00
002   πρόβατα (agnam) 4 405 3.240,00
003   πρόβατα (koyun) 1 25 200,00
004   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
005   βόδι (öküz) 12 12 1.625,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 105 840,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 15 120,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 22, 2019, 11:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω ∆ευτερά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5412/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό