Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5778
UUID βάσης δεδομένων: ce09bab7-6c6d-4f0d-94a4-408ffe4d1637
Όνομα: Καζάφανι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gazi Bifan
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kazafani
Καζάφανι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kazaphani Kazabifan
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 111.013,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
46.264,0 39.095,0 12.166,0 13.488,0
41,7% 35,2% 11,0% 12,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
94,00
1.423,00
6,6%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
43,00
14,0%
Καζάς Κερύνειας:
106,00
1.607,00
6,6%
Καζάς Κερύνειας:
111,00
1.643,00
6,8%
Καζάς Κερύνειας:
229,00
2.866,00
8,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
2.852,38
30.017,52
9,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
46.264,00
611.147,50
7,6%
Καζάς Κερύνειας:
193,00
2.011,00
9,6%
Καζάς Κερύνειας:
110,00
1.713,00
6,4%
Καζάς Κερύνειας:
4.409,00
35.582,00
12,4%
Καζάς Κερύνειας:
182,00
2.345,00
7,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
39.095,00
389.495,00
10,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
12.166,00
263.601,00
4,6%
Καζάς Κερύνειας:
62,00
915,00
6,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
692,00
20.490,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
13.488,00
287.405,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
111.013,00
1.551.648,50
7,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Lütfullah γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 3.835,00
Abdüllatif γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 4.967,50
Hasan γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 1.397,50
Mustafa γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 110,00
Derviş Ali γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 1.095,00
İsmail γιος του Receb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 310,00
Ali γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 1.585,00
Αδελφός του Ali γιου του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 1.385,00
Receb γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 3.343,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καζάφανι 902,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 229 2.852,38 46.264,00
002   γη με βλάστηση 144 2.797,38 31.109,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,00 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 12,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 12,50
006   καλλιέργειες λεμονιάς 1 0,50 12,50
007   αγροτεμάχιο με λεμονιές (limon tarlası) 1 0,50 12,50
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 126 2.707,00 28.972,00
009   λαχανικό 8 14,00 600,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 8 14,00 600,00
011   βαμβάκι 12 102,00 2.335,00
012   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 12 102,00 2.335,00
013   αμπέλι 6 9,00 240,00
014   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 6 9,00 240,00
015   δημητριακά 100 2.582,00 25.797,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 60 2.530,00 24.500,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 5 10,50 262,50
018   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 35 41,50 1.034,50
019   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 89,38 2.112,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 15 39,38 1.112,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 50,00 1.000,00
022   άλλη χρήση γης 84 25,00 14.855,00
023   αλώνι (harman) 24 24,00 250,00
024   μικρή και παλιά πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari kadim) 1 0,00 110,00
025   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 2 0,00 1.300,00
026   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 54 1,00 13.095,00
027   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 3 0,00 100,00
028   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 30,00 300,00
029   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 30,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 193 4.409 39.095,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 36 330,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 36 330,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 93 2.111 27.365,00
005   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 99 990,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 93 945,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 88 1.675 22.990,00
008   ελιά (zeytun 2) 1 244 2.440,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 25 74 370,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 18 65 325,00
011   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 7 9 45,00
012   χαρουπιές 65 2.172 10.950,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 65 2.172 10.950,00
014   πορτοκαλιές 4 16 80,00
015   πορτοκαλιές (eşcar-ı portakal) 4 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 110 182 12.166,00
002   σπίτι (hane) 85 86 9.605,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 130,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 50,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 13 84 420,00
007   κυψέλη (ari kovani) 13 84 420,00
008   Μύλοι 12 12 2.141,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 7 7 1.191,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 450,00
011   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
012   χαρουπόμυλος (harub değirmeni) 2 2 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 44 674 8.988,00
002   άλογο (bargi̇r) 6 7 1.050,00
003   φοράδα (kisrak) 2 3 450,00
004   αγελάδα (inek) 18 19 1.340,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 40,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 40,00
007   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 100,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 200,00
009   αίγες (keçi̇) 10 631 5.048,00
010   βόδι (öküz) 9 16 1.350,00
011   μη εξημερωμένο βόδι (yabani öküz) 1 6 150,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 30, 2019, 1:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάφανι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5778/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό