Περιουσίες γαιών
Τα διάφορα είδη περιουσιών που καταγράφονται στην απογραφή ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: γαίες, δέντρα, κτίρια και ζώα. Η κατηγορία των γαιών αφορά όλες τις περιουσίες που έχουν το εμβαδόν ως μονάδα μέτρησης και αφορούν τη χρήση γης. Περιλαμβάνει καλλιεργήσιμες ή μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κήπους, περιβόλια, ελαιώνες, αμπελώνες, αγροτεμάχια με βαμβάκι ή δημητριακά. Πέρα από την καταγραφή δενδροκαλλιεργειών σε κήπους, τα δέντρα καταγράφονται στην απογραφή και ως μονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές, η μονάδα μέτρησης είναι ασύμβατη με το εμβαδόν και για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή κατηγορία για δέντρα.
Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων

-

6 εγγραφές βρέθηκαν . Εμφάνιση σελίδας αποτελεσμάτων 1 από 1
Πηγή
Όνομα
Χρήση
Κάτοχος
Αξία (σε γρόσια)
Τοποθεσία
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 72 - 73
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
7,50
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 74 - 75
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
30,00
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 74 - 75
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
7,50
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 74 - 75
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
60,00
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 74 - 75
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
7,50
Οθωμανικά Αρχεία, Κωνσταντινούπολη ML.VRD.TMT.d.16154
Σελίδες: 118 - 119
αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık)
75,00
Τρέχουσα αναζήτηση Κύπρος Ποσοστό
Άτομα (αριθμός εγγραφών): 6 17.162 0,03%
Άτομα (αριθμός)*: 6 41.784 0,01%
Νοικοκυριά: 6 15.782 0,04%
Αξία περιουσιών: 187,50 10.418.410,18 0,00%
Μέσος όρος αξίας: 31,25 259,31
Τυπική απόκλιση αξίας: 27,19 820,61
Γαίες (αξία): 187,50 10.418.410,18 0,00%
Γαίες (εμβαδόν): 5,50 580.135,86 0,00%
Οικισμοί: 1 765 0,13%
*Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μία εγγραφή ατόμου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα (π.χ. τα αδέλφια του Χ), ο συνολικός αριθμός των ατόμων είναι κατά προσέγγιση
Οι αξίες καταγράφονται σε γρόσια (kuruş). Η έκταση των γαιών καταγράφεται σε οθωμανικά στρέμματα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Κατάλογος περιουσιών γαιών. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/lands/?is_located_in=5815&use=397 στις 19/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό