Θεματικοί χάρτες

Οι πιο κάτω θεματικοί χάρτες προσφέρουν τη δυνατότητα οπτικοποίησης επιλεγμένων και ενδεικτικών μεταβλητών από τα δεδομένα της απογραφής του 1832/33 με τη χρήση διαφορετικών χαρτογραφικών μεθοδολογιών. Η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (βλ. Πώς σχεδιάστηκαν οι χάρτες) και καμία δεν αποτελεί απολύτως ακριβή αναπαράσταση των δεδομένων στον χώρο. Οι οπτικοποιήσεις αυτές επιτρέπουν όμως την εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων κάθε φορά, αναδεικνύοντας στοιχεία τα οποία δεν είναι προφανή και αυτονόητα.

Συνολικός αριθμός νοικοκυριών

1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικός αριθμός νοικοκυριών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία όλων των περιουσιών

1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία όλων των περιουσιών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία ελιών

1833, Συνολική αξία ελιών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία ελιών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία χαρουπιών

1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία χαρουπιών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία αμπελιών

1833, Συνολική αξία αμπελιών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αμπελιών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία μουριών

1833, Συνολική αξία μουριών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία μουριών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία νερόμυλων

1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία νερόμυλων, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων

1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολικό εμβαδόν βαμβακοχώραφων, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία βαμβακοχώραφων

1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία βαμβακοχώραφων, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία δημητριακών

1833, Συνολική αξία δημητριακών, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία δημητριακών, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία αλόγων

1833, Συνολική αξία αλόγων, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αλόγων, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Συνολική αξία αιγοπροβάτων

1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Συνολική αξία αιγοπροβάτων, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Πώς σχεδιάστηκαν οι χάρτες

Η δημιουργία των χαρτών έγινε στο πλαίσιο της γεωχωρικής ανάλυσης.

Η μεθοδολογία της γεωχωρικής ανάλυσης
Για το έργο αξιοποιήθηκαν δεδομένα διαφορετικά μεταξύ τους από τέσσερις πηγές:
 • Στην Οθωμανική δημοσιονομική απογραφή του 1572 καταγράφεται η εκτίμηση της μέσης φορολογήσιμης παραγωγής των τριών τελευταίων ετών για την πλειοψηφία των εγγεγραμμένων οικισμών.
 • Στην περιουσιολογική απογραφή του 1832/33 καταγράφονται τα εμπράγματα δικαιώματα των κατοίκων όλων των οικισμών του νησιού με εξαίρεση τους Μουσουλμάνους που διέμεναν στην πόλη της Λευκωσίας
 • Ο χάρτης του Kitchener του 1878-1883 αποτελεί ένα υψηλής αξίας τεκμήριο για την ανακατασκευή του τοπίου και της Γεωγραφίας της Κύπρου το οποίο περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της αγροτικής δραστηριότητας (λ.χ. αμπέλια), της κτηνοτροφίας (λ.χ. στάνες), καθώς και διάφορες δομές διαχείρισης των υδατικών πόρων του νησιού (λ.χ. νερόμυλοι και πηγάδια).
 • Στην Βρετανική απογραφή γεωργίας του 1931 καταγράφονται αρόσιμη γη, κήποι, αμπελώνες καθώς και δέντρα.

Παρά το χρονικό χάσμα μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα, της ανακολουθίας μεταξύ των απογραφόμενων αντικειμένων, των μονάδων μέτρησης αυτών καθώς και της ιδιαιτερότητας όλων αυτών των στιγμιοτύπων της Κυπριακής οικονομίας, τα δεδομένα αντιμετωπίστηκαν ως αντιπροσωπευτικοί παράγοντες που επέτρεψαν την εξέταση μεγάλης κλίμακας τάσεων και προτύπων μέσω δεικτών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα μόνο από τα αποτελέσματα της γεωχωρικής ανάλυσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου και η οποία επέτρεψε τη χαρτογραφική αναπαράσταση με διαφορετικές μεθόδους. Όλες οι μέθοδοι βασίζονται σε παραδοχές με τις οποίες επιχειρείται η προσέγγιση-προσομοίωση της πραγματικότητας. Έτσι καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ακριβής όμως παρέχουν χωρικές ενδείξεις που οι παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι δεν μπορούν να αποκαλύψουν.

Η γεωχωρική ανάλυση αναφέρεται στην εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και αλγόριθμων καθώς και στην οπτική-γραφική απόδοση των δεδομένων των απογραφών. Η ανάλυση στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση της δομής και της χωρικής κατανομής των μεταβλητών καθώς επίσης στην ανίχνευση προτύπων και πιθανών συσχετίσεων αυτών με τον χώρο.

Για τη μελέτη της χωρικής κατανομής αξιοποιήθηκαν 4 διαφορετικές χαρτογραφικές προσεγγίσεις:

 • Σύμβολα, το μέγεθος των οποίων είναι ανάλογο της τιμής κάθε μεταβλητής σε κάθε σημείο
 • Πολύγωνα Thiessen
 • Χωρικό πλέγμα μονάδων εξαγωνικού σχήματος (25Km2 κάθε μονάδα)
 • Χωρικό πλέγμα μονάδων τετραγωνικού σχήματος (25Km2 κάθε μονάδα)

Για την ανίχνευση προτύπων, τάσεων και χωρικών συσχετίσεων εφαρμόστηκαν 3 αλγόριθμοι:

 • Χωρική αυτοσυσχέτιση υπολογίζοντας τον δείκτη Moran’s I
 • Ανάλυση Hot spot υπολογίζοντας τον δείκτη Getis-Ord Gi*
 • Πυκνότητα πυρήνα

Τα πολύγωνα Thiessen, γνωστά και ως Voronoi, είναι συνεχή ακανόνιστα πολύγωνα που υπολογίζονται από ένα σύνολο σημείων και έχουν ως ιδιότητες μόνο ένα σημείο να εμπεριέχεται σε κάθε ένα από αυτά καθώς επίσης κάθε θέση εντός αυτών να βρίσκεται εγγύτερα προς το περιεχόμενο σημείο σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα του συνόλου

Για κάθε απογραφική στιγμή (1572, 1832/33, 1931) υπολογίστηκαν πολύγωνα Thiessen χρησιμοποιώντας τις τοποθεσίες των οικισμών που γεωεντοπίστηκαν επιτυχώς. Από τα σύνολα των πολυγώνων κάθε απογραφής ανιχνεύθηκαν συστάδες τιμών στον χώρο καθώς επίσης και στατιστικά σημαντικά συσσωματώματα υψηλών και χαμηλών τιμών.

Η χωρική αυτοσυσχέτιση είναι ένα μέτρο ομοιότητας μεταξύ κοντινών παρατηρήσεων. Βασίζεται στον πρώτο και μοναδικό νόμο της Γεωγραφίας, αυτόν του Waldo Tobler, ο οποίος ορίζει πως «Τα πάντα σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά τα κοντινά πράγματα σχετίζονται μεταξύ τους περισσότερο από τα απομακρυσμένα», όπου η έννοια πράγματα αναφέρεται σε χωρικές μονάδες ή παρατηρήσεις με χωρική αναφορά. Πρακτικά ο Tobler όρισε πως οι χωρικές μονάδες ενός συνόλου δεδομένων τείνουν να μοιράζονται περισσότερα όμοια χαρακτηριστικά και πιο ισχυρούς συσχετισμούς με τη γειτονιά τους παρά με οντότητες που βρίσκονται πολύ πιο μακριά από αυτές.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος καθορισμού της σχέσης γειτνίασης μεταξύ χωρικών μονάδων για τον υπολογισμό στατιστικών μέτρων όπως οι δείκτες Moran’s I και Getis-Ord Gi* είναι να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της συνέχειας θεωρώντας γείτονες όσες μονάδες μοιράζονται κοινά όρια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της μελέτης έγινε η παραδοχή πως ακόμα και ένα σημείο μεταξύ 2 πολυγωνικών οντοτήτων πληροί το κριτήριο της συνέχειας στον χώρο.

Ο δείκτης Moran’s I είναι ένας από τους παλαιότερους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χωρικής αυτοσυσχέτισης και προτάθηκε από τον Moran στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ωστόσο η μαθηματική έκφραση που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του δείκτη έχει καθοριστεί από τη δουλειά των Cliff και Ord το 1973 και 1981. Χρησιμοποιείται για την εξέταση της συσχέτισης της τιμών μιας μεταβλητής στον χώρο που προκύπτει λόγω εγγύτητας και τον καθορισμό χωρικών συστάδων υψηλών ή χαμηλών τιμών (clusters) καθώς και τη γειτνίαση οντοτήτων με ακραίες διαφορές (outliers). Η ταξινόμηση των τοπικών δεικτών χωρικής αυτοσυσχέτισης (LISA) ακολουθεί το παρακάτω υπόμνημα:

High-high και low-low clusters είναι περιοχές με υψηλή ή χαμηλή τιμή και οι οποίες περιβάλλονται από υψηλές ή χαμηλές τιμές υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συστάδων υψηλών ή χαμηλών τιμών αντίστοιχα. High-low και low-high outliers χαρακτηρίζονται περιοχές με υψηλή ή χαμηλή τιμή και οι οποίες περιβάλλονται από περιοχές με χαμηλή ή υψηλή τιμή αντίστοιχα, υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών γειτονικών ακραίων διαφορών.

Ο δείκτης Getis-Ord Gi* (προφέρεται Gi-i-star) προτάθηκε από τους Getis και Ord στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και χρησιμοποιείται για την ανάλυση θερμών και ψυχρών σημείων καθώς επίσης για τον εντοπισμό της τάσης για συσσωμάτωση θετικών ή αρνητικών τιμών στον χώρο. Ένα θερμό σημείο (Hot spot) υποδεικνύει τη χωρική ομαδοποίηση υψηλών τιμών ενώ ένα ψυχρό σημείο (Cold spot) τη χωρική ομαδοποίηση χαμηλών τιμών. Τα στατιστικά σημαντικά θερμά σημεία αποτελούν περιοχές με υψηλές τιμές, οι οποίες περιβάλλονται από περιοχές με υψηλές τιμές. Η ταξινόμηση ακολουθεί το παρακάτω υπόμνημα:

Με την πυκνότητα πυρήνα (Kernel density) υπολογίζεται η ένταση ενός χωρικού φαινομένου. Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιήθηκε ένα χωρικό πλέγμα τετραγωνικής διάστασης 1000 μέτρων. Επιπρόσθετα ορίστηκαν τα 2.500 μέτρα ως απόσταση επιρροής, εντός της οποίας οι γειτονικές τιμές επηρεάζουν τους υπολογισμούς.

Όλες οι μέθοδοι μελετήθηκαν διεξοδικότερα εξετάζοντας πληθώρα διαφορετικών ρυθμίσεων των καθοριστικών παραγόντων.

Επιπρόσθετα και παρότι δεν παρουσιάζεται αναλυτικά, για τα δεδομένα και από τις τρεις απογραφές μελετήθηκε η κατανομή τους στις ακόλουθες περιοχές καθώς και συνδυασμούς αυτών:

 • Διοικητικά όρια
 • Βιοκλιματικοί όροφοι
 • Ευρείες γεωγραφικές περιοχές
 • Ζώνες υψομέτρου
 • Μείζονες λεκάνες απορροής
 • Γεωλογικοί σχηματισμοί
 • Τυπολογία εδάφους
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Θεματικοί χάρτες. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/thematicmaps/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό