Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5479
UUID βάσης δεδομένων: 6d63cd0f-cb57-4fa3-b8e5-a30090ced1a5
Όνομα: Περιστερώνα (Λευκωσίας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Peristerona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Peristerona (Lefkosias)
Περιστερώνα (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Peristerona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 138.949,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
89.995,0 2.038,0 26.640,0 20.276,0
64,8% 1,5% 19,2% 14,6%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Περιστερώνα (Λευκωσίας) (Αυτή η εγγραφή) 131.644 94,74%
Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği 7.305 5,26%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
97,00
1.278,00
7,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
127,00
1.461,00
8,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
134,00
1.487,00
9,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
197,00
2.600,00
7,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.104,13
40.883,47
5,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
89.995,00
1.108.871,00
8,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
75,00
1.137,00
6,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
104,00
1.628,00
6,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
213,00
4.404,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
107,00
1.787,00
6,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.038,00
51.785,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
26.640,00
368.475,00
7,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
94,00
1.158,00
8,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
917,00
13.547,00
6,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
20.276,00
230.513,00
8,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
138.949,00
1.759.644,00
7,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Μιχαήλ γιος του Χατζή Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 4.290,00
Σιδεράς Φλουρής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 550,00
Hacı 'Ömer γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 790,00
Hacı İsma'il γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 2.625,50
Μητέρα του Hacı İsma'il γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 48,00
Ali γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 2.620,00
'Ömer γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 1.944,00
Derviş γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 675,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 985,00
Emir Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Λευκωσίας) 2.534,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 197 2.104,13 89.995,00
002   γη με βλάστηση 141 1.849,13 82.540,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 48 53,63 2.560,00
004   βαμβάκι 1 3,00 150,00
005   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 3,00 150,00
006   δημητριακά 47 50,63 2.410,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 13,00 485,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 44 36,63 1.880,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 45,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 93 1.795,50 79.980,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 1,00 50,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 2,50 125,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 90 1.792,00 79.805,00
014   άλλη χρήση γης 55 55,00 2.455,00
015   αλώνι (harman) 51 51,00 2.245,00
016   μάντρα (mandira) 4 4,00 210,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 200,00 5.000,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 200,00 5.000,00
019   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 200,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 75 213 2.038,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 5 14 118,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 5 14 118,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 58 166 1.695,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 2 4 40,00
006   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 3 30,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 30 300,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 46 118 1.180,00
009   ελιά (zeytun 2) 4 11 145,00
010   συκιές 4 8 50,00
011   συκιά (incir) 1 1 5,00
012   συκιές (eşcar-ı incir) 3 7 45,00
013   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 8 25 175,00
014   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 11 55,00
015   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 14 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 104 107 26.640,00
002   σπίτι (hane) 99 100 24.080,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 250,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.400,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 6 60,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 6 60,00
007   Μύλοι 1 1 2.500,00
008   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
009   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 63 885 12.276,00
002   πρόβατα (agnam) 3 66 528,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 250,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 6 6 525,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
008   μουλάρι (katir) 5 5 1.900,00
009   κουτσό μουλάρι (topal katır) 1 1 300,00
010   αίγες (keçi̇) 12 110 1.088,00
011   βόδι (öküz) 11 18 2.250,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 24 678 5.685,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 24 678 5.685,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Περιστερώνα (Λευκωσίας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5479/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό